Disclaimer

De informatie op deze site is met uiterste zorg samengesteld. De site wordt regelmatig "ge-updated" en is dus altijd actueel. Het kan echter toch voorkomen dat getoonde informatie om één of andere reden niet meer van toepassing en dus niet (meer) relevant is. Aan de inhoud van gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright © 2008 - 2011, WomenArtVision, Engwierum, N-O Friesland.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WomenArtVision.